معرفی

مشخصات فردی

کامیار احمدی

نام - نام خانوادگی : کامیار   احمدی

پست الکترونیکی : k_ahmadi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : انرژی

مرتبه علمی : مربی

کامیار احمدی
کامیار احمدی

مرتبه علمی :
    مربی
^